W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania.

arrow arrow2 faq_chart faq_mess faq_doc faq_folder faq_clock faq_mail firma czlowiek uniqueArrow rolnictwo arrow-bold-down arrow-bold-left arrow-bold-top arrow-bold-right arrow-light-top arrow-light-left arrow-light-bottom arrow-light-right fb twit googlep hours ikonkainfo linkedin mail okooutline partnerstwo phone scrollTo sgb_ikonka_phone2 solidnosc stabilnosc tradycja where arrow arrow2 download alert login sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom close search

Reklamacje dla klientów Banku - Bank Spółdzielczy w Goleniowie

Reklamacje Reklamacje dla klientów Banku

INFORMACJA
dla Klientów Banku Spółdzielczego w Goleniowie

Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczego w Goleniowie

Oświadczenie klienta może być zakwalifikowane jako:
1) skarga;
2) reklamacja;
3) wniosek.
2. O kwalifikacji, o której mowa w ust. 1 decyduje treść oświadczenia klienta.
                                                                                                                       REKLAMACJA
1. Przedmiotem reklamacji składanej przez klientów Banku mogą być zastrzeżenia dotyczące świadczonych przez Bank usług w zakresie
    wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.
2. Reklamacje należy kierować do Zarządu Banku.
                                                                                                                           SKARGA
1. Przedmiotem skargi składanej przez klientów Banku mogą być zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank, które nie stanowią
    reklamacji lub wykonywanej przez Bank działalności.
2. Skargi należy kierować do Zarządu Banku, przy czym skarga dotycząca Zarządu Banku, kierowana jest w dalszej kolejności do Rady
    Nadzorczej, celem jej rozpoznania.
         WNIOSEK
1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów,
    usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.
2. Wnioski należy składać do Zarządu Banku.
                                                                 FORMA I MIEJSCE ZŁOŻENIA REKLAMACJI, SKARG, WNIOSKÓW
1. Reklamacje, skargi, wnioski mogą być wnoszone przez klienta:
1) osobiście w formie pisemnej lub ustnej w placówce bankowej zajmującej się obsługą klienta;
2) listownie w formie pisemnej na adres placówki bankowej zajmującej się obsługą klienta;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej wysyłając e – mail na adres podany na stronie
     internetowej Banku, tj. sekretariat@bsgoleniow.pl;
4) telefonicznie w formie ustnej na numery telefonu podane na stronie internetowej Banku tj. www.bsgoleniow.pl;
5) faksem w formie pisemnej na numery placówek bankowych, podane na stronie internetowej www.bsgoleniow.pl.
2. Reklamacje dotyczące kart płatniczych składane przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność
     gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników mogą być składane wyłącznie:
1) osobiście w każdej placówce bankowej obsługującej klientów w formie pisemnej;
2) listownie w formie pisemnej na adres w placówce bankowej obsługującej klientów.
3. Reklamacje, skargi, wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 2 mogą być wnoszone przez klienta w następujących jednostkach bankowych
     zajmujących się obsługą klienta:
1) Centrala – Bank Spółdzielczy w Goleniowie ul. Konstytucji 3 Maja 56, 72-100 Goleniów;
2) Oddział Goleniów – Ul. Konstytucji 3 Maja 20, 72-100 Goleniów;
3) Oddział Nowogard – ul. 3 Maja 14, 72-200 Nowogard;
4) Oddział Chociwel – ul. Armii Krajowej 41, 73-120 Chociwel;
5) Oddział Łobez – ul. Niepodległości 40, 73-150 Łobez;
6) Oddział Maszewo – ul. Jedności Narodowej 5, 72-130 Maszewo;
7) Oddział Węgorzyno – ul. Runowska 54, 73-155 Węgorzyno
8) Filia Dobrzany – ul. Staszica 38-40, 73-130 Dobrzany;
9) Filia Dobra – ul. Armii Krajowej 51, 72-210 Dobra;
10) Filia Ińsko – ul. Boh. Warszawy 36c/12, 73-140 Ińsko;
11) Filia Stepnica – ul. Gen. W. Sikorskiego 5, 72-112 Stepnica.
                                                   ZAKRES DANYCH ZAWARTYCH W REKLAMACJI, SKARDZE, WNIOSKU
1. Treść reklamacji, skargi, wniosku złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę klienta;
2) adres korespondencyjny;
3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
5) własnoręczny podpis klienta.
2. Dodatkowo, w celu ułatwienia identyfikacji klienta formularz reklamacji, skargi, wniosku może zawierać następujące dane: PESEL, NIP
    lub numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Formularz reklamacji, skargi, wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku.
4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika placówki bankowej braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, skargi,
     wniosku, o których mowa w ust. 1 pracownik placówki bankowej zobowiązuje klienta do ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył
     reklamację, skargę, wniosek, a w przypadku złożenia przez klienta reklamacji dotyczącej kart płatniczych w formie ustnej dodatkowo do
     złożenia podpisu na formularzu.
5. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji,
     skargi, wniosku, pracownik placówki bankowej informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji, skargi, wniosku nie będzie możliwe, ze
     względu na niekompletność oświadczenia klienta. W takim przypadku klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji, skargi, wniosku
     w terminie wskazanym w § 8ust. 1 lub 2.
6. Przepisu § 6 ust. 5 zd. 2 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
     i rolników.
                                          SPOSÓB POTWIERDZENIA WPŁYWU REKLAMACJI, SKARGI, WNIOSKU
1. Pracownik placówki bankowej przyjmujący reklamację, skargę, wniosek złożoną:
1) osobiście w formie pisemnej w placówce bankowej zajmującej się obsługą klienta potwierdza jej złożenie poprzez sporządzenie kopii dla
    klienta i opatruje ją pieczątką imienną, podpisem pracownika przyjmującego reklamację, skargę, wniosek oraz opatruje datę jej przyjęcia;
2) osobiście w formie ustnej w placówce bankowej zajmującej się obsługą klienta, na podstawie której pracownik placówki bankowej
     wypełnił formularz, przedłożył klientowi do podpisu, potwierdza jej złożenie poprzez sporządzenie kopii dla klienta i opatruje ją pieczątką
     imienną, podpisem pracownika przyjmującego reklamację, skargę, wniosek oraz opatruje datę jej przyjęcia.
2. W przypadku złożenia reklamacji, skargi, wniosku w sposób opisany w § 5 ust. 1 pkt 2 – 5 pracownik placówki bankowej przyjmujący
     reklamację, skargę, wniosek potwierdza jej złożenie w formie pisemnej poprzez poinformowanie klienta o przyjęciu reklamacji, skargi,
     wniosku wraz ze wskazaniem terminu jej rozpatrzenia.
3. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli umowy z Bankiem pracownik placówki bankowej wraz z potwierdzeniem złożenia
     reklamacji, skargi, wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 przekazuje klientowi w formie pisemnej następujące informacje:
1) wskazanie, że Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego;
2) wskazanie, że klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
3) pouczenie o możliwości odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację, skargę, wniosek do wyższego szczebla
    decyzyjnego w Banku, Komisji Nadzoru Finansowego, sądu powszechnego oraz sądu polubownego przy Związku Banków Polskich lub
    przy Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego;
4) przyjętą przez Bank formę składania reklamacji, skargi, wniosku;
5) wskazanie danych kontaktowych umożliwiających złożenie reklamacji, skargi, wniosku;
6) zakres danych kontaktowych, które winien dostarczyć klient w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji,
     skargi, wniosku w przypadku gdy Bank takich danych nie posiada;
7) sposób potwierdzenia wpływu reklamacji, skargi, wniosku;
8) termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, skargę, wniosek;
9) sposób powiadomienia o rozpatrywaniu reklamacji, skargi, wniosku w tym formę odpowiedzi i sposób jej doręczenia.
4. Przepisu § 7 ust. 3 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
     i rolników.
                                                      TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI, SKARG, WNIOSKÓW
1. Odpowiedź na reklamację, skargę, wniosek jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania przez
    placówkę bankową, z zastrzeżeniem skarg składanych na Zarząd Banku rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą na kolejnym jej
    posiedzeniu.
2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu maksymalnie do 60 dni, a w
     przypadku klientów instytucjonalnych z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników, do 90 dni.
3. Za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji/dokumentów od
    podmiotu trzeciego niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, skargi, wniosku.
4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę, wniosek w terminie określonym w ust. 1, Bank w
     terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji, skargi, wniosku informuje o tym klienta w formie pisemnej wraz z podaniem:
1) przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji, skargi, wniosku;
2) okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozstrzygnięcia sprawy;
3) przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę, wniosek, który nie może być dłuższy niż termin wskazany
     w ust. 2.
5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 – 2 i 4 wystarczy wysłanie odpowiedzi na reklamację, skargę, wniosek przed jego
    upływem.
6. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w ust. 1, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 2, wyłącznie
     reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
7. Przepisu pkt-u 6 nie stosuje się do:
1) reklamacji składanych przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników;
2) skarg i wniosków składanych przez klientów.
                                      SPOSÓB POWIADAMIANIA O ROZPATRZENIU REKLAMACJI, SKARGI, WNIOSKÓW
1. Odpowiedź na reklamację, skargę, wniosek udzielana jest w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji i wysłana:
1) listem poleconym na adres korespondencyjny podany przez klienta z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 lub
2) wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja, skarga,
     wniosek została wysłana, chyba, że klient podał w reklamacji, skardze, wniosku inny adres mailowy, poprzez załączenie
      skanu odpowiedzi.
2. W odniesieniu do klientów Banku, adres korespondencyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien być zgodny z adresem wskazanym w
     umowie zawartej z klientem, którego dotyczy reklamacja, skarga, wniosek.
3. W przypadku braku zgodności adresu korespondencyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 odpowiedź przesłana zostanie na adres
     wskazany w umowie zawartej z klientem, którego dotyczy reklamacja, skarga, wniosek.
4. W przypadku nie podania przez klienta adresu korespondencyjnego oraz braku adresu w umowie zawartej z klientem reklamacja, skarga,
      wniosek pozostanie do odbioru w placówce bankowej, w której złożono reklamację.
5. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z Bankiem umowy, a złożyli reklamację, skargę, wniosek odpowiedź wysyłana jest na adres
     wskazany w reklamacji, skardze, wniosku lub na adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Postanowienie ust. 4 stosuje się
      odpowiednio.
6. Przepisu § 9 ust. 5 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i
     rolników.
                                                                                               INFORMACJE DODATKOWE
1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
2. W razie sporu z Bankiem klient będący konsumentem może zwrócić o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
3. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację, skargę, wniosek klient może:
1) odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym Rady Nadzorczej Banku;
2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;
4) złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub
5) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
4. Przepisu, o tym, iż klient może złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu nie stosuje się do klientów
     instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.